R E G U L A M I N – przeczytaj koniecznie.

VII ROWEROWY RAJD HONOROWYCH DAWCÓW KRWI I SZPIKU KOSTNEGO

ORGANIZATOR :

KTC Krosno -Wójt Gminy Wojaszówka – PCK Krosno

CEL RAJDU:

–   Promocja Zdrowego Stylu Życia

–   Promocja Honorowego Krwiodawstwa.

–   Popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji i pozytywnego zmęczenia.

–   Nawiązywanie współpracy i dobrych zwyczajów organizacji pozarządowych z gminami powiatu krośnieńskiego.

ORGANIZATOR

– Wójt Gminy Wojaszówka.

– Prezes KTC Krosno.

– Pani Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie.

TERMIN I MIEJSCE:

– 14 września 2019 r. Krosno – Wojaszówka – Krosno  (w razie deszczu rajd odbędzie się 21-09-2019)

– Start:- Płyta – Rynek Krosno.

– Trasa: Rynek, ul. Piłsudskiego, Rondo Solidarności, ul. Okrzei, ul. Białobrzeska, Sporne, Odrzykoń, Bratkówka, Wojkówka, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, Rezerwat Herby.  Poczęstunek. Wspólny powrót do Krosna tą samą trasą. Lub po powiadomieniu Komandora rajdu, że opuszczam wspólny powrót.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca docelowego jedynie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w dniu rajdu.

– Runda – 52.000  km. Czyli tam i z powrotem.

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Zapisy drogą mailową lub telefonicznie od 2 września do 12 września 2019 na adres: ktc@poczta.onet.pl lub telefonicznie nr tel.: 517-822-450 PODAJĄC: Nazwisko i Imię, rok urodzenia, nr telefonu i e-mail. W dniu rajdu spotykamy się od godz. 8.00 na krośnieńskim rynku w celu dopełnienia formalności startowych, odbioru numerów startowych i wykonania pamiątkowych fotografii. Należy również mieć przy sobie legitymację HDK i 10 złotych na opłacenie wpisowego – czyli udziału w rajdzie.

Proszę o nieociąganie się z zapisami ponieważ pozostało ostatnie 19 wolnych medali.

– Odprawa techniczna godz; 9.50 Krosno – Rynek.

– Start 10.00  Krosno – Rynek.

UCZESTNICTWO

– Prawo startu ma zawodnik posiadający KASK twardy, sprawny sprzęt – rower oraz opłacone startowe.

SPOSÓB ROZEGRANIA RAJDU 

– Rajd będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

DYSTANS I KATEGORIE

– Dopuszczone są wszystkie kategorie wiekowe począwszy od dzieci w wieku 12 lat pod opieką przynajmniej jednego rodzica.

NAGRODY

– Poczęstunek na okoliczność dotarcia na miejsce docelowe, pamiątkowe medale,  dla ciekawskich zapoznanie się z urokami Rezerwatu Herby – odpoczynek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– KOMANDOR rajdu Stefan Wójcik.

– uczestnicy rajdu przestrzegają bezwzględnie polecenia organizatorów Rajdu.

UWAGA! W CZASIE TRWANIA RAJDU. UCZESTNICY JADĄ PARAMI I OBOWIĄZUJE ICH BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEKRACZANIA ŚRODKA JEZDNI, CZYLI ZAKAZ JAZDY LEWYM PASEM DROGI. JADZIEMY W GRUPACH 15-OSOBOWYCH. UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJE TAKŻE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPOŻYWANIA WYROBÓW ALKOHOLOWYCH I ODURZAJĄCYCH.

Każdy zawodnik biorący udział w Rajdzie ma obowiązek być ubezpieczony i  startuje na własną odpowiedzialność, (PODPISUJĄC OSOBIŚCIE STOSOWNE OŚWAIDCZENIE w dniu rajdu) oraz rygorystycznie przestrzega zasad o ruchu drogowym.

PONADTO !!!  Jako doświadczony organizator rajdów wymagam! Osoby cierpiące, na padaczkę,  cukrzycę, nowotwory muszą zgłosić ten fakt przed startem do Komandora Rajdu w poszanowaniu pełnej poufności. Li tylko dlatego, by skutecznie i natychmiast udzielić pomocy przedmedycznej w razie objawów ataku ze strony organizmu. Powyższe również zapobiegnie dezorganizacji rajdu w czasie jego trwania

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie i za rzeczy zaginione.

– We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie, decyduje organizator.              

– Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Organizatora.

– Najbliższy szpital – Szpital Wojewódzki w Krośnie ul. Korczyńska.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W RAJDZIE

Opublikowano KTC | Skomentuj

U W A G A !

Dzisiaj 27-08-2019 o godz. 13.38 najlepszy góral KTC Krosno osiągnął metę w Przemyślu po 3 dobowej jeździe Non Stop 1162.10 km z przewyższeniem ponad 17 000 m.

GRATULACJE!   MARIUSZU.

Opublikowano KTC | Skomentuj

Patriotyczny rajd rowerowy w 80 rocznicę

REGULAMIN

Sportowo Patriotyczny rajd rowerowy w 80 rocznicę najazdu nacjonalistów na nasz Kraj

1. Cel imprezy:

a) Integracja środowisk patriotycznych

b) Integracja środowisk społecznych.

c) Popularyzacja turystyki rowerowej, jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.

d) Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych wszystkich miejscowości na trasie przejazdu

2. Termin Rajdu 1 września 2019 r. Start o godz. 10.00 – Rynek. Krosno

Zbiórka na Rynku. Najpóźniej do godz. 9.30

3. Organizatorzy:

a.) KTC Krosno,

b.) Poseł na Sejm RP VIII kadencji Joanna Frydrych.

C.) Stowarzyszenie Miłośników Nowego Żmigrodu

4. Warunki uczestnictwa:

a) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu.

c) Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

d) Osoby niepełnoletnie przed ukończeniem 15 roku życia nie mogą brać udziału w Rajdzie. Osoby niepełnoletnie po ukończeniu 15 roku życia mogą brać udział w rajdzie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.

e) Posiadanie sprawnego technicznie roweru.

f) Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

g) Uczestnicy Rajdu biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

h) Obowiązkowe jest posiadanie kasków ochronnych.

i) Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru.

j) Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z Rajdu.

k) Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

5. Sprawy organizacyjne Rajdu

a) Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch.

b) Jedziemy w grupach 15 osobowych i nie wolno przemieszczać się między grupami. Odległość między grupami wynosi 200 m. Grupy będą utworzone w kolejności zapisów. Jadąc należy zachować odległość między rowerami.

c) W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.

d) Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.

e) Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych turystów.

f) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią.

 g) W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy.

h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu.

 j) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

k) Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników.

l) Rajd ma charakter imprezy patriotyczno- rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.

6. Na trasie zabrania się:

a) Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

b) Zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych.

c) Niszczenia przyrody.

d) Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna powyżej 15-18 roku życia.

e) Używania szklanych pojemników, butelek, itp.

f) Głośnego zachowywania się.

g) Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

7. Trasa rajdu: Długość – ok. 33 km w jedna stronę. Start: Krosno Rynek, Polanka , Zręcin, Bóbrka, Równe, Łęki Dukielskie, Kobylany, Toki, Nowy Żmigród, Kąty.

8. Informacje dodatkowe:

a) Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków.

b) W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu.

 c) Rejestracja uczestników odbywa się telefonicznie i za pomocą e-maila. ktc@poczta.onet.pl

d) Maksymalna liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 80 osób.

e) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie.

f) Każdy Uczestnik Rajdu Rowerowego wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych.

g) Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją niniejszego Rajdu

ZAPRASZAMY

Opublikowano KTC | Skomentuj

FILM promocyjny KTC Krosno

Film promocyjny KTC Krosno

Reżyser – Stefan Wójcik
Operator Kamery – Stefan Wójcik
Muzyka – Marcin Gnap
Montaż – Marcin Gnap
Opublikowano KTC | 2 komentarze

Rzeszów – Ateny ROWEREM!

Rzeszów – Ateny ROWEREM!

W dniach 28.07.2019 r. – 14.07.2019 r. miałem zaszczyty i przyjemność uczestniczyć w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rowerowej z Rzeszowa do stolicy Grecji – Aten. Wspólnie z pielgrzymami w ciągu 12 dni jazdy rowerem pokonaliśmy blisko 2200 km, przejeżdżając przez Słowację, Węgry, Rumunię, Serbię, Bułgarię i Grecję. W niedzielę 7 lipca 2019 r. zwiedzaliśmy Saloniki, a już w środę 10 lipca 2019 r. dotarliśmy do Aten pokonując niejednokrotnie długie 20-30 kilometrowe podjazdy i zjazdy. Oprócz tego doświadczyliśmy jazdy w temperaturze powietrza przekraczającą 40°C, wiatr czołowy i boczny, a także burzę i deszcz. A zatem było wszystko: podjazdy i zjazdy, ciepło i chłodno, wiatr czołowy, boczny i oczywiście sprzyjający kolarzom wiatr w plecy.

Organizatorem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej Rzeszów – Ateny była Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej, a charakter pielgrzymki religijno – patriotyczno – turystyczny sprawił, że w podróży panował klimat radosnego pielgrzymowania i niezwykła atmosfera serdeczności, której nie spotyka się na co dzień.

Bogdan Zubek

Opublikowano KTC | 2 komentarze

NEKROLOG

Zawiadamiam Was wszystkich, członków naszego Stowarzyszenia,

że zmarł Tato naszego przyjaciela i kolegi Mariusza Gałuszki

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione
10 lipca 2019 roku o godzinie 16.00
w kościele w Szebniach,
po którym nastąpi wyprowadzenie
do grobu rodzinnego na cmentarz miejscowy,

Opublikowano KTC | Skomentuj

Wyjątkowy Rowerowy Rajd Pamięci

Rajd w Hołdzie poległym i zamordowanym w wyniku II Wojny Światowej

w 80 rocznicę napaści nazizmu niemieckiego na naszą ojczyznę 1.09.2019

Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów

przy patronacie Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji Pani Joanny Frydrych

współpracy z Towarzystwem Miłośników Nowego Żmigrodu

oraz wsparciu księdza proboszcza Romana Jagiełły

(przy odprawie drogi krzyżowej na Górę Grzywacką)

Organizują w dniu 1 września 2019 r. w 80 rocznicę najazdu nazizmu niemieckiego na nasz Kraj, jedyny w swoim rodzaju Rowerowy Rajd Pamięci.

Rajd startuje 1 września 2019 r. o godz. 10.00 z krośnieńskiego rynku.

Trasa rajdu prowadzi z m. Krosno poprzez Zręcin, Równe, Łęki Dukielskie, Toki, Nowy Żmigród do m. Kąty.

W Kątach wraz z rowerami idziemy na drogę krzyżową gdzie ks. Roman Jagiełło poprowadzi celebrę Drogi Krzyżowej na Górę Grzywacką. Po zakończeniu celebry zjedziemy w kierunku Nowego Żmigrodu na pole namiotowe wręczymy medale 80-lecia najazdu hord faszyzmu i komunizmu uczestnikom rajdu, i tam następuje rozwiązanie rajdu pozostawiając każdemu wolny wybór co do powrotu do domu lub kontynuowania dalszego treningu.

KTC Krosno zaprasza wszystkich, którym nie jest obojętny los Naszej Ojczyzny o wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu  sportowo-patriotycznym.

Zapisy od momentu ogłoszenia tj. 20 czerwca do 31 lipca 2019 r.

Rejestracja po tym terminie może być nieskuteczna. Należy się liczyć z nieotrzymaniem pamiątkowego medalu z tej okazji, wyjątkowej imprezy sportowo – patriotycznej.

W rajdzie biorą udział osoby powyżej 15 roku życia. Kask bezwzględnie obowiązkowy. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających nie będą dopuszczone do startu, bądź wykluczone z rajdu w czasie jego trwania z powiadomieniem Policji.

Więcej informacji pod nr. tel. 517-822-450 jak również w Regulaminie Rajdu na stronie ktc.org.pl

Wójcik Stefan

Opublikowano KTC | Skomentuj

SIÓDMY RAJD HDK

Siódmy Rajd HDK.

VII Rajd HDK w br. odbędzie się 14-09-2019. Osoby które wpłacą na poniżej zamieszczony nr konta 10 zł. jako wpisowe na rajd, nie muszą się dodatkowo rejestrować. Wystarczy, że przy wpłacie podadzą imię i nazwisko (kto wpłaca) i za co. W tym wypadku:  za VII Rajd HDK i Szpiku Kostnego 2019.

Konto Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów KTC Krosno nr: 46 2030 0045 1110 0000 0215 4520. tytułem:- wpisowe za VII Rajd HDK 2019. Wpłaty należy dokonać do 15 sierpnia br.

Medale są piękne i okazałe jak na zdjęciu poniżej. Ilość posiadanych medali jest ograniczona, dlatego prosimy o wpłaty do 15-08-2019 aby w razie większej ilości chętnych był czas na zamówienie dodatkowych egzemplarzy.

Ponadto:

Rejestracja na e-mail: ktc@poczta.onet.pl
W razie pytań proszę dzwonić na nr tel.: 517-822-450, bardzo chętnie odpowiem na wszelkie wątpliwości.

Z serdecznym pozdrowieniem.

Stefan Wójcik

Opublikowano KTC | Skomentuj

Rowerowy Maraton Pamięci

Rowerowy Maraton Pamięci

W dniu 12 maja 2019 przy przepięknej pogodzie w składzie 10-cio osobowym po raz V zorganizowaliśmy Rowerowy Maraton Pamięci, poświęcony niezwykłemu człowiekowi, sportowcowi, działaczowi sportowemu i społecznikowi, kol. Stanisławowi Nahajowskiemu. Przejechaliśmy trasę Krosno – Ustrzyki Dolne przez miejscowości: Haczów, Jaćmierz, Mrzygłód, Olszanica. Druga piątka pojechała nieco inną trasą, jednakże tak czy owak niewiele zabrakło do 200 km.

Po spotkaniu się z rodziną Stanisława w okolicy cmentarza, zapaliliśmy znicze na jego grobie. Zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek jednakże nie wszyscy mogli z niego skorzystali.

Krótki opis jego postaci:

Jako działacz sportowy piastował przez długie lata stanowisko Prezesa Podkarpackiego POZN. Natomiast jako sportowiec z sukcesami biegał na nartach. Wielokrotnie brał udział w tak prestiżowych imprezach narciarskich jak biegi Wazów (Szwecja 90 km), w Polsce biegi Piastów i wiele innych w Austrii i Szwajcarii. Jak widzimy było to jego pasją.

Uprawiał również kolarstwo. Przez 20 lat startował jako zawodnik w wyścigach „Masters” Organizował Górskie Mistrzostwa Polski „Masters” w Ustrzykach Dolnych, na które przyjeżdżali najlepsi zawodnicy z całej Polski. Brał rokrocznie udział w organizowanych Kolarskich Mistrzostwach Świata w San Johan (Austria) z powodzeniem, zajmując zawsze miejsca na podium.

Tekst: S.W. Zdjęcia R.Sz.

Opublikowano KTC | Skomentuj

50 tys. kalorii do spalenia

Zaproszenie do wspólnego palenia kalorii!

W poniedziałek 22 kwietnia zapraszam jak największą grupę rowerzystów z Krosna i okolic na wspólne poświąteczne palenie kalorii. Zbiórka pod H. Sportową ul. Bursaki godz. 10.00. Przez 10 km jazda wspólna po przejechaniu tego dystansu ‚mocni’ odjadą i w tym momencie podzielimy się zapewne na trzy grupy. Warunek jest następujący. Nie ma mowy o jeździe jedno lub dwuosobowej, odpadający czekają na grupę drugą i to samo dotyczy odpadających z grupy II – czekają na grupę III. Jedziemy – bawiąc się życiem i byciem ze sobą, że mamy podobne podejście do obrony przed popadnięciem w niełaskę ze zdrowiem.

A zatem:. ZDROWYCH RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.
ALLELUJA I DO PRZODU

STEFAN WÓJCIK

Opublikowano KTC | Skomentuj